Euslogan
Select your languague:
Koop Avodart (Dutasteride) online Nederland | Verminderde prostaat met Avodart Dutasteride | EU Doctor
Eudoctor

Koop Avodart (Dutasteride) Online


Wat is Avodart?

Avodart capsules hebben dutasteride als actief ingrediënt; dit maakt deel uit van een groep werkende medicijnen die bekend staan als anti-androgen. Die blokkeren de acties van het testosteron. Avodart is ideaal om prostaatproblemen tegen te gaan. De prostaat is een klier rond de urethra. Problemen doen zich voor wanneer een groter prostaat druk geeft op de urethra en de blaas waardoor het urineerproces gecompliceerd wordt. Dit zal tot urinaire symptomen geven zoals: Het gevoel dat men moet urineren zelfs wanneer de blaas nog niet vol is; Problemen bij het beheersen van de blaas; Incontinentie; Een verstoorde urine-stroom; Het druppelen van urine na het plassen. Avodart werkt doordat het de prostaatklier verkleint waardoor de druk op de urethra afneemt. Ditz al de urinaire symptomen doen afnemen of zelfs verdwijnen.

Wat kost Avodart en waar is het te koop:
       Behandeling Dosering Hoeveelheid Per Pil Prijs Koop
Avodart Avodart 0.5mg 30 €2.69 €80.70 BestelKoop Avodart met een online recept

Een online dokters consultatie betekent het invullen van een medische vragenlijst. Een geregistreerde EU-arts beoordeelt uw medische vragenlijst en analiseert of Avodart geschikt en veilig voor u is om te kopen. Na goedkeuring wordt een recept afgegeven en naar de geregistreerde EU-apotheek verzonden. Binnen 3 werkdagen ontvangt u uw Avodart pillen per post.

Farmacologische eigenschappen

Farmacodynamiek.  Dutasteride, een remmer van 5-α-reductase,  remt zowel type 1- als type 2-iso-enzymen van 5-α-reductase, die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van testosteron in 5-α-dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron is een androgeen, voornamelijk verantwoordelijk voor hyperplasie van het prostaatweefsel. De maximale afname van dihydrotestosteron tijdens het gebruik van Avodart is dosisafhankelijk en wordt waargenomen in de eerste 1-2 weken. Na de 1e en 2e week van behandeling met Avodart in een dagelijkse dosis van 0,5 mg neemt de gemiddelde concentratie dihydrotestosteron af met respectievelijk 85 en 90%.

Bij patiënten met goedaardige prostaathyperplasie die 0,5 mg dutasteride per dag kregen, was de gemiddelde afname van het niveau van dihydrotestosteron 94% na 1 jaar en 93% na 2 jaar behandeling, het gemiddelde niveau van testosteron steeg met 19% na 1 en 2 jaar. Dit is een verwacht gevolg van de remming van 5-α-reductase en het leidt niet tot de manifestatie van verschillende bekende bijwerkingen.

Volgens multicenter, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde klinische onderzoeken met 4325 mannen met prostaathyperplasie (> 30 cm3) leidde het gebruik van Avodart in een dosis van 0,5 mg / dag tot het voorkomen van ziekteprogressie door het risico op acute urineretentie en de noodzaak van chirurgische interventie, en statistisch significante verbetering van de toestand van de lagere urinewegen, een toename van het urineren en een afname van het volume van de prostaat in vergelijking met placebo. Alle bovenstaande wijzigingen werden genoteerd gedurende 24 maanden. 

Farmacokinetiek . Dutasteride wordt oraal toegediend in de vorm van een oplossing in zachte gelatinecapsules. Na inname van een enkele dosis van 0,5 mg Cmax van het geneesmiddel in het bloedplasma, wordt het na 1-3 uur waargenomen. De absolute biologische beschikbaarheid is 60% en is niet afhankelijk van voedselinname. 

Dutasteride na eenmalig of meervoudig gebruik heeft een groot distributievolume (300-500 l). Plasma-eiwitbinding -> 99,5%. Bij toepassing in een dagelijkse dosis van 60% wordt een constante evenwichtsconcentratie van dutasteride in bloedplasma bereikt na 1 maand behandeling en ongeveer 90% na 3 maanden. Een constante evenwichtsconcentratie van dutasteride van ongeveer 40 ng / ml in bloedplasma wordt bereikt na 6 maanden toediening in een dagelijkse dosis van 0,5 mg. Evenzo wordt met bloedplasma na 6 maanden een constante evenwichtsconcentratie van dutasteride in zaadvloeistof bereikt. Na 52 weken behandeling is de gemiddelde concentratie dutasteride in zaadvloeistof 3,4 ng / ml (in het bereik van 0,4-14 ng / ml). De distributieverhouding van dutasteride van bloedplasma tot zaadvloeistof is ongeveer 11,5%. 

In vitro wordt   dutasteride gemetaboliseerd door de CYP 450 3A4 cytochroom P450 menselijke enzymen tot twee mono-hydroxylmetabolieten. 
Volgens spectrometrische analyse worden onveranderde dutasteride, 3 belangrijke metabolieten (4-hydroxidutasteride, 1,2-dihydrodutasteride en 6-hydroxidutasteride) en 2 kleine metabolieten (6,4-dihydroxidutasteride en 1,5-hydroxidutasteride) gedetecteerd in bloedplasma. 


Dutasteride wordt uitgebreid gemetaboliseerd. Na orale toediening van dutasteride in een dosis van 0,5 mg / dag wordt 1-15,4% (gemiddeld 5,4%) in de feces uitgescheiden als onveranderd dutasteride, de rest als metabolieten. 

Sporen van onveranderde dutasteride (<0,1%) worden gedetecteerd in de urine. De laatste T½ van dutasteride is 3-6 weken. Sporen van dutasteride in bloedplasma kunnen worden gedetecteerd 4-6 maanden na het einde van de behandeling.

indicaties

Behandeling en preventie van de progressie van goedaardige prostaathyperplasie door de grootte van de prostaatklier te verminderen, de ernst van ziektesymptomen te verminderen, urinestroom te verbeteren, het risico op acute urineretentie en, indien nodig, chirurgische interventie te verminderen. 

In combinatie met tamsulosine - behandeling en preventie van de progressie van goedaardige prostaathyperplasie door de grootte van de prostaatklier te verminderen, de ernst van de symptomen van de ziekte te verminderen en de uitstroom van urine te verbeteren.

Toepassing

Avodart kan worden voorgeschreven als monotherapie of in combinatie met α-receptorblokker tamsulosine (0,4 mg). Volwassen mannen (inclusief oudere patiënten) De aanbevolen dosis Avodart is 1 capsule (0,5 mg) per dag via de mond. De capsule wordt heel doorgeslikt, niet openen en niet kauwen, omdat contact met de inhoud van de capsule het slijmvlies van de mondholte en de keelholte kan irriteren. 

Avodart kan worden ingenomen zonder rekening te houden met maaltijden. Ondanks het feit dat een vermindering van de ernst van de symptomen van de ziekte kan worden opgemerkt kort na het innemen van het geneesmiddel, wordt de behandeling voor een objectieve beoordeling van de effectiviteit van het geneesmiddel voortgezet gedurende ten minste 6 maanden. Voor patiënten met nierfalen hoeft de dosis niet te worden aangepast. Leverinsufficiëntie - De farmacokinetiek van dutasteride bij patiënten met leverinsufficiëntie is niet onderzocht.

Contra

overgevoeligheid voor dutasteride, andere 5-α-reductaseremmers of andere componenten van het geneesmiddel. Ernstig leverfalen. Avodart wordt niet gebruikt bij vrouwen en kinderen.

Bijwerkingen

Volgens klinische onderzoeken, Avodart monotherapie, Tijdens therapie werden de volgende bijwerkingen waargenomen volgens klinische onderzoeken met een frequentie van voorkomen> 1% bij gebruik van Avodart en placebo.

Speciale instructies

Dutasteride kan door de huid worden opgenomen, dus vrouwen en kinderen moeten contact met lekkende capsules vermijden. Als de vloeistof uit de capsule op de huid komt, moet deze onmiddellijk worden afgewassen met zeep en water. Het effect van leverfalen op de farmacokinetiek van dutasteride is niet onderzocht. Omdat dutasteride uitgebreid wordt gemetaboliseerd en de T½ 3-5 weken is, wordt het medicijn met voorzichtigheid gebruikt bij leverziekten. 


Gebruik in combinatie met tamsulosine. Volgens klinische onderzoeken van 4 jaar was de incidentie van hartfalen hoger bij patiënten die werden behandeld met Avodart-combinatie met α-adrenerge blokkers, voornamelijk tamsulosine, in vergelijking met patiënten die niet met deze combinatie werden behandeld. Volgens 2 studies was het hartfalenpercentage laag (≤1%) en variabel binnen deze studies. Er waren geen onevenwichtigheden in de incidentie van cardiovasculaire bijwerkingen in geen van de studies. Een oorzakelijk verband tussen het gebruik van Avodart (alleen of in combinatie met α-adrenerge blokkers) en het optreden van hartfalen is niet vastgesteld. 
Effect op prostaatspecifiek antigeen (PSA) en detectie van prostaatkanker
Voordat de behandeling met dutasteride en periodiek tijdens de behandeling wordt gestart, moeten een digitaal rectaal onderzoek van de patiënt en andere onderzoeken worden uitgevoerd om prostaatkanker op te sporen. 

PSA-concentratie is een belangrijk onderdeel van een screeningmethode voor het opsporen van prostaatkanker. Behandeling met Avodart kan het PSA-gehalte in plasma met goedaardige prostaathyperplasie met ongeveer 50% verlagen na 6 maanden behandeling. Bij patiënten die met Avodart worden behandeld, moet na 6 maanden behandeling met het geneesmiddel een nieuw PSA-basisniveau worden vastgesteld. Het wordt aanbevolen om PSA-niveaus regelmatig te controleren.

Elke aanhoudende toename van PSA in vergelijking met de minimumwaarden tijdens de behandeling met Avodart kan wijzen op de aanwezigheid van prostaatkanker (vooral kanker met een hoge mate van maligniteit) of het niet naleven van het Avodart-regime en moet zorgvuldig worden bestudeerd, zelfs als de PSA-waarden liggen binnen het normale bereik voor mannen, die niet werden behandeld met 5-α-reductaseremmers.
Het gebruik van Avodart heeft geen invloed op het gebruik van PSA-waarden voor de diagnose van prostaatkanker na het vaststellen van de nieuwe basiswaarde. Volgens een 4-jarig klinisch onderzoek bij patiënten met een verhoogd risico op prostaatkanker, is een toename van PSA na het vaststellen van de nieuwe waarde (na 6 maanden behandeling) informatiever (vooral voor kanker met een hoge mate van maligniteit) bij mannen behandeld met Avodart. in vergelijking met het nemen van een placebo. 


Het totale serum PSA-niveau keert terug naar de basislijn gedurende 6 maanden na stopzetting van de behandeling. De verhouding tussen vrij PSA en totaal PSA blijft constant, zelfs tijdens behandeling met Avodart. Daarom, als het percentage gratis PSA wordt gebruikt bij een patiënt die Avodart gebruikt om prostaatkanker te diagnosticeren, zou het dubbele van de waarde van gratis PSA dat niet moeten zijn. 

Vruchtbaarheid. Een onderzoek naar het effect van dutasteride in een dosis van 0,5 mg / dag op de kenmerken van het ejaculaat bij 27 gezonde vrijwilligers gedurende 52 weken behandeling en 24 weken follow-up onthulde een afname van het totale aantal zaadcellen, ejaculaatvolume en beweeglijkheid van het sperma tegen 23; 26 en 18% vergeleken met veranderingen in de placebogroep. Spermaconcentratie en morfologie bleven onveranderd. Na 24 weken follow-up bleef het gemiddelde percentage veranderingen in het totale aantal zaadcellen in de dutasteridegroep 23% onder de basislijn. Hoewel de gemiddelde waarden voor alle spermaparameters in alle perioden binnen de normale limieten bleven en niet voldeden aan bepaalde criteria voor klinisch significante veranderingen (30%), bij 2 patiënten van de dutasteride-groep, een afname van het aantal spermatozoa met meer dan 90% werd opgemerkt in vergelijking met het initiële niveau in de 52e week van de behandeling en een gedeeltelijke herstel van hun aantal na 24 weken na observatie. De klinische betekenis van het effect van dutasteride op sperma-eigenschappen voor de individuele vruchtbaarheid van de patiënt is onbekend.

Tijdens zwangerschap en borstvoeding

Dutasteride is gecontra-indiceerd voor gebruik bij vrouwen. Het gebruik van dutasteride voor de behandeling van vrouwen is niet onderzocht, omdat volgens preklinische studies werd gesuggereerd dat een daling van het niveau van circulerend dihydrotestosteron kan leiden tot een verminderde ontwikkeling van de externe geslachtsorganen in de mannelijke foetus.

Kinderen

Het gebruik is gecontra-indiceerd. De mogelijkheid om de reactiesnelheid te beïnvloeden bij het besturen van voertuigen of andere mechanismen. Gezien de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen heeft dutasteride geen invloed op de rijvaardigheid en op andere mechanismen.

interacties

Aangezien dutasteride wordt gemetaboliseerd door het CYP 3A4-iso-enzym, kan de plasmaconcentratie van dutasteride toenemen in aanwezigheid van CYP 3A4-remmers en neemt de klaring van dutasteride af met het gebruik van verapamil (37%) en diltiazem (44%) met CYP 3A4-remmers. De klaring van dutasteride neemt echter niet af bij gebruik met een andere calciumantagonist, amlodipine. 

Een afname van de klaring en een overeenkomstige toename van de ernst van de werking van dutasteride in aanwezigheid van CYP 3A4-remmers is niet van groot klinisch belang vanwege het brede scala aan geneesmiddelveiligheid.

In vitro isoenzymen CYP 1A2, CYP 2C9, CYP2 C19 en CYP 2D6 nemen niet deel aan het metabolisme van dutasteride bij mensen, dutasteride remt geen enzymen van het cytochroom P450-systeem bij mensen die betrokken zijn bij het metabolisme van geneesmiddelen. 
In vitro-onderzoeken hebben aangetoond dat dutasteride warfarine, diazepam of fenytoïne niet verdringt vanwege de associatie met bloedplasma-eiwitten, net zoals deze componenten dutasteride niet vervangen. De interactie van dutasteride met tamsulosine, terazosine, warfarine, digoxine en colestyramine werd bestudeerd. Er werd geen klinisch significante interactie gedetecteerd.

Hoewel er geen specifieke studies zijn uitgevoerd om de interactie met andere geneesmiddelen te bestuderen, ontving ongeveer 90% van alle patiënten in klinische studies met dutasteride een andere gelijktijdige therapie. Er werden geen klinisch significante bijwerkingen waargenomen bij gelijktijdig gebruik van dutasteride met antihyperlipidemische geneesmiddelen, ACE-remmers, β-adrenerge blokkers, calciumkanaalblokkers, GCS, diuretica, NSAID's, type V PDE-remmers en chinolon-antibiotica. 

Volgens een onderzoek naar de interactie van tamsulosine of terazosine in combinatie met Avodart gedurende 2 weken, werden geen tekenen van farmacokinetische of farmacodynamische interactie waargenomen.

Overdose

Volgens klinische onderzoeken veroorzaakte een enkele dosis dutasteride tot 40 mg / dag (80 maal de therapeutische dosis) gedurende 7 dagen bij vrijwilligers geen ongewenste manifestaties, rekening houdend met de veiligheid van het gebruik ervan. In klinische onderzoeken werd een dosis dutasteride van 5 mg / dag gedurende 6 maanden zonder extra bijwerkingen gebruikt vergeleken met het gebruik van dutasteride in een dosis van 0,5 mg / dag. 
Er is geen specifiek antidotum, daarom wordt in geval van een mogelijke overdosis symptomatische therapie uitgevoerd.


Het doel van deze website is om begrip en kennis van verschillende gezondheidsonderwerpen bij een grote groep mensen te bevorderen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Eudoctor.net is géén online apotheek en verkoopt géén medicijnen online. Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden